„Náboženství Boha je zde pro lásku a jednotu; nečiňte z něj předmět nepřátelství a sváru.“

— Bahá’u’lláh

 

Bahá’í víra byla založena před půldruhým stoletím Bahá’u’lláhem, perským šlechticem z Teheránu, který v polovině devatenáctého století opustil život v královském pohodlí a bezpečí a vzdor intenzivnímu pronásledování a strádání přinesl lidstvu strhující nové Poselství míru a jednoty. Bahá’í víra dnes patří k nejrychleji rostoucím světovým náboženstvím. S více než pěti miliony věřících, kteří obývají prakticky každou zemi naší planety, jde o druhou územě nejrozšířenější víru.

Za zlepšení světa

Základem Bahá’í víry je přesvědčení, že každý člověk, každé společenství lidí, každý národ má svou roli v budování mírové a prosperující globální společnosti a že všichni obyvatelé Země by měli mít možnost radovat se z plodů materiálně a duchovně prosperující civilizace.

» Blahobyt lidstva
(Prohlášení připravené Kanceláří informací pro veřejnost Mezinárodního Bahá´í společenství)

Bahá’u’lláh vysvětluje, že hromadné obracení na víru je ve věku, který má povzbuzovat k duchovní dospělosti, něčím nepatřičným. Každý člověk je zodpovědný za vlastní zkoumání pravdy. Bahá’í spolupracují s přáteli ve svém sousedství na vytvoření láskyplného prostoru pro děti, mládež a dospělé, aby mohli společně hledat odpovědi na otázky, které je trápí, duchovně růst a přispívat ke zlepšení světa kolem sebe.

Stěžejním bodem Bahá’í učení je základní myšlenka, že člověk naplňuje svůj potenciál službou lidstvu – zejména svým bližním a společenství, ve kterém žije.

Ohlédnutí za sto lety vytrvalého úsilí
Film nám dává nahlédnout na sto let vytrvalého úsilí a poznatků Bahá’í společenství a ukazuje nám cestu, který vedla k jeho současným snahám přispívat ke vzniku světa, založeného na zásadě jednosti lidstva.

» Youtube Channel českého Bahá'í společenství

 

Bahá’u’lláh

Světlo světu
V říjnu 2017 Bahá’í po celém světě oslavili 200. výročí narození Bahá’u’lláha, prorok a zakladatele jejich Víry. Před 25 lety vydala Kancelář pro veřejné záležitosti Bahá’í mezinárodního společenství u příležitosti stého výročí jeho skonu následující krátký úvod do jeho života a práce. Publikace od té doby neztratila nic ze svého významu, a tak ji nyní opět dáváme k dispozici zájemcům z řad veřejnosti.

Celovečerní film o Bahá’u’lláhově životě a učení
Film vypráví příběh Bahá’u’lláhova pozoruhodného života a vlivu, jaký mělo Jeho učení na společenství po celém světě.

Chcete-li se dozvědět více o životě Bahá’u’lláha, klikněte »zde

 

Modlitba a rozjímání

Modlitba je podle Bahá'í víry pro duchovní bytí člověka nejdůležitější. Je prostředkem, kterým stvoření komunikuje se svým Stvořitelem. Existuje mnoho modliteb, které zjevil Bahá'u'lláh, Báb a ‘Abdu'l-Bahá, a každá z těchto modliteb způsobem, jakým to naše vlastní slova nedokáží, vyjadřuje naše niterné potřeby a nabízí nám vedení.


* Věčná Smlouva s Bohem | Znalostí o Víře | Jednota | Bahá’í setkání | Tajemství oběti | Učení Víry *

Pravidelná společná setkání Bahá’í věřících a přátel se nesou v neformálním duchu a bývají prodchnuta smíchem, hudbou a všeobecným pocitem radosti a sounáležitosti.

Bahá’í svaté spisy pro každý den (pro zvětšení klikněte na obrázek)


×

Svaté spisy pro každý den » více

 

Báb

Úsvit světla
V polovině 19. století, jednom z nejbouřlivějších období světových dějin, prohlásil jeden mladý obchodník, že je nositelem poselství, které změní život lidstva. V této době Jeho země, Írán, procházela všeobecným morálním úpadkem a Jeho sdělení vyvolalo mezi všemi třídami společnosti nadšení a naději a přitahovalo tisíce následovníků. Pojmenoval se „Báb“, což v arabštině znamená „Brána“.

Celoveřerní film o Bábovi a vlivu Jeho učení.
Ve filmu několik lidí z různých světadílů popisuje své osobní hledání pravdy. Mluví o svém objevu, že Bůh poslal dvabožské Projevy – Bába a Bahá’u’lláha; objevu, který inspiruje úsilí mnoha lidí po celém světě sloužit lidstvu.

Chcete-li se dozvědět více o životě Bába, klikněte » zde

 

‘Abdu’l-Bahá

Dokonalý příklad
Před sto lety ‘Abdu’l-Bahá, syn Bahá’u’lláha a dokonalý příklad Jeho učení, odešel z tohoto světa.

Dokonalý příklad sleduje ‘Abdu’l-Baháův život a významný vliv, který ‘Abdu’l-Bahá měl na lidi v minulosti i v současnosti. Z vyprávění několika lidí, jejichž život se díky Němu od základu změnil, si začínáme uvědomovat ‘Abdu’l-Baháovu jedinečnou funkci jakožto útočiště, záštity, pevnosti pro veškeré lidstvo. Film se zamýšlí nad několika principy, které ‘Abdu’l-Bahá slovy i skutky ztělesňoval —principy, kterými je prodchnuto celosvětové hnutí jednotlivců, společenství a institucí, snažících se následovat Jeho příkladu služby lidstvu.» Další videa o ‘Abdu’l-Baháovi

Chcete-li se dozvědět více o životě ‘Abdu’l-Baháa, klikněte » zde

 

„Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.“ — ‘Abdu’l-Bahá
» více

V co Bahá’í věří

„Nechť vaše vize objímá celý svět a neomezuje se pouze na vás samotné.“
— Bahá’u’lláh
» více

Co Bahá’í dělají

‘Abdu’l-Bahá a České země


Nový český dokumentární film uvedený ke 100 výročí Odchodu milovaného Mistra, syna Zakladatele Bahá’í víry.

„Ponořte se do oceánu Mých slov, abyste mohli rozluštit jeho tajemství a objevit všechny perly moudrosti, které leží ukryty v jeho hlubinách.“ — Bahá’u’lláh
» více

Bahá’í příruční knihovna je oficiální online zdroj Bahá'í spisů přeložených do češtiny. Obsahuje vybraná díla Bahá'u'lláha, Bába, 'Abdu'l-Baháa, Shoghi Effendiho a Světového domu spravedlnosti.» BAHÁ'Í SVĚT
(Webová stránka s publikacemi, články a esejemi o různých tématech týkajících se současného světa a poslání Bahá'í víry)