„Nechť vaše vize objímá celý svět a neomezuje se pouze na vás samotné.“ — Bahá’u’lláh

 

Bahá’í věřící na celé zeměkouli sjednocuje společný náhled na život, který se zakládá na vysokých morálních hodnotách, moderním světovém názoru a oddanosti sloužit okolnímu světu. Pro Bahá’í je prvotním smyslem života poznávat a milovat Boha a přispívat k rozkvětu neustále se rozvíjející světové civilizace. Bahá’í se snaží naplňovat tento smysl prostřednictvím různých osobních, rodinných a společenských aktivit. Velký význam v životě Bahá’í věřících mají každodenní modlitby a meditace, silná rodinná a manželská pouta, pravidelné pobožnosti v rámci společenství a samozřejmě snaha sloužit světu jako celku.

Pravidelná společná setkání Bahá’í věřících a přátel se nesou v neformálním duchu a bývají prodchnuta smíchem, hudbou a všeobecným pocitem radosti a sounáležitosti.

Bahá’u’lláh Své následovníky nabádal: „Úzkostlivě se starejte o potřeby doby, v níž žijete, a svá rokování zaměřte na její neodkladné záležitosti a požadavky.“ A tak se Bahá’í věřící po celém světě, jako jednotlivci i kolektivně, usilovně zapojují do života společnosti a pracují bok po boku s rozličnými skupinami, aby přispěli k pokroku hmotné i duchovní civilizace.

Rozšiřující se perspektiva [2023]


Film Rozšiřující se perspektiva nám ukazuje čtyři místa na světě. Zachycuje úsilí jednotlivců, společenství a institucí, jak se společně snaží ve stále větší míře uvolnit společnost budující sílu Bahá’í učení. [original EN: An Expansive Prospect]

Ohlédnutí za sto lety vytrvalého úsilí [2022]


Film nám dává nahlédnout na sto let vytrvalého úsilí a poznatků Bahá’í společenství a ukazuje nám cestu, který vedla k jeho současným snahám přispívat ke vzniku světa, založeného na zásadě jednosti lidstva. [original EN: Glimpses of a Hundred Years of Endeavour]

Otevřená náruč [2018]


Film zachycuje zkušenosti a vhledy ze sousedství měst či vesnic po celém světě, kde se následovníci Bahá'u'lláh a jejich přátelé upřímně snaží přispívat k blahu svých společenství a pokroku společnosti. [original EN: A Widening Embrace]

 

Více o tomto tématu:
Poznámka: