„Tyto svaté Projevy jsou jako příchod jara pro svět… Neboť jaro je vždy časem nového stvoření…”— “ — ‘Abdu’l-Bahá

 

Bahá’í víra započala posláním, které Bůh svěřil dvěma božským Poslům – Bábovi a Bahá’u’lláhovi. Dnešní význačná jednota Víry, kterou založili, pochází z výslovných Bahá’u’lláhových pokynů, které zajišťují kontinuitu vedení po Jeho skonu. Tato řada následovnictví, na kterou se odkazuje jako na Smlouvu, přešla z Bahá’u’lláha na Jeho Syna ‘Abdu’l-Baháa a poté z ‘Abdu’l-Baháa na Jeho vnuka Shoghi Effendiho a pak na Světový dům spravedlnosti, stanovený Bahá’u’lláhem. Bahá’í věřící příjímá božskou autoritu Bába a Bahá’u’lláha těchto jmenovaných následovníků.

Báb »

(1819-1850)

Báb je Zvěstovatelem Bahá’í víry. V polovině 19. století prohlásil, že je nositelem poselství, jež je předurčeno, aby změnilo duchovní život lidstva. Jeho posláním bylo připravit cestu pro příchod dalšího Projevu Božího, většího než On Sám, Který přinese věk míru a spravedlnosti.

Bahá’u’lláh »

(1817-1892)

Bahá’u’lláh— „Sláva Boží“— je oním Přislíbeným, Jehož příchod předpověděl Báb a všechny božské Projevy minulosti. Bahá’u’lláh lidstvu přinesl nové Zjevení od Boha. Z Jeho pera proudily tisíce veršů, dopisů a knih. Ve Svých spisech načrtl rámec pro rozvoj světové civilizace, která bere v úvahu duchovní i hmotný rozměr lidského života. Za to musel protrpět 40 let vězení, mučení a vyhnanství.

‘Abdu’l-Bahá  »

(1844-1821)

Ve Své poslední vůli Bahá’u’lláh jmenoval Svého nejstaršího syna ‘Abdu’l-Baháa oprávněným vykladatelem Svého učení a Hlavou Víry. Po celém východě i západě se ‘Abdu’l-Bahá stal známým jako posel míru a vzor lidské bytosti a jako vedoucí zástupce nové Víry.

Shoghi Effendi »

(1897-1957)

‘Abdu’l-Baháův nejstarší vnuk Shoghi Effendi byl ‘Abdu’l-Baháem jmenován Strážcem Bahá’í víry. Po 36 let se systematicky staral o rozvoj Bahá’í společenství, o jeho lepší porozumění a o posílení jeho jednoty, jak společenství rostlo a odráželo různost celého lidského pokolení.

Světový dům spravedlnosti »

(založen 1963)

Rozvoj Bahá’í víry po celém světě je dnes veden Světovým domem spravedlnosti. Ve Své knize zákonů Kitáb-i-Aqdasu Bahá’u’lláh Světovému domu spravedlnosti nařídil, aby pozitivně působil na blaho lidstva, podporoval vzdělání, mír a celosvětový rozkvět i zaručil lidskou důstojnost a ochránil postavení náboženství.

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: