„Čím silnější jsou pouta přátelství a solidarity mezi lidmi, tím větší bude tvořivá síla a úspěchy ve všech oblastech lidské činnosti.“ — ‘Abdu‘l-Bahá

 

Věříme, že „mládež může pohnout světem“, že mladí lidé mohou oslovit potíže světa, že mají velký potenciál a sílu k tomu, aby přispěli k osudu lidstva a pozitivní přeměně ve společnosti. Pokud by se ale schopnosti mladých lidí využily sobeckým nebo nesprávným způsobem, mohly by ve společnosti vyvolat velké utrpení. Bahá’u’lláh nám dává radu, abychom se intelektuálně, duchovně a morálně rozvíjeli a zároveň se zajímali o potřeby věku, ve kterém žijeme, a abychom se ozdobili „čistými a dobrými skutky, chvályhodným a vhodným chováním“.

Abychom mohli budovat nový svět, měli bychom začít u své vlastní místní komunity. ‘Abdu’l-Bahá prohlásil, že žádný skutek na světě není „ušlechtilejší než služba obecnému blahu“, že „největší ctí“ je „povstat a energicky se zasvěcovat službě velkým skupinám lidí“. V nesobecké službě komunitě se skrývá možnost k osobnímu růstu a k posílení schopnosti přispívat ke společenskému pokroku.

Mládež se může díky společným Setkáním mládeže ve svém úsilí vzájemně podporovat, studovat a přemýšlet nad potřebami komunity a sousedství a konzultovat kroky, které povedou ke zlepšení místního prostředí. Zároveň se učí vyhýbat se roztříštěnému přístupu k životu a přistupovat k němu jako k soudržnému celku (např. více oceňují, jak jejich studium podporuje jejich službu komunitě a zároveň jak jim jejich pomoc ostatním pomáhá v jejich studiu).

Toto prostředí nabízí alternativu pasti čistě konzumního způsobu života. Tito mladí lidé si jsou vědomi vyčerpávajícího materialismu a negativních společenských sil, a proto často pomáhají těm, kteří jsou ještě mladší než oni sami. A tak v přátelském a bezpečném prostředí přinášejí dětem a juniorům naději, že každý jednotlivec může rozvíjet svůj vrozený potenciál a současně přispívat k přeměně společnosti, a že díky snažnému společnému úsilí se svět změní.

Setkání mládeže – KDE se konají

 

Více o tomto tématu:
Poznámka: