„Jelikož každý den přináší nový problém a pro každý problém je vhodné řešení, měly by se takové záležitosti postupovat Domu spravedlnosti, aby jeho členové mohli konat podle potřeb a požadavků doby.“
— Bahá’u’lláh

 

Světový dům spravedlnosti je mezinárodní správní rada Bahá’í víry. Vytvoření této instituce nařídil Bahá’u’lláh ve Své knize zákonů Kitáb-i-Aqdasu. Světový dům spravedlnosti je devítičlenný orgán, volený jednou za pět let úplně všemi členy všech národních Bahá’í rad. Bahá’u’lláh Světovému dům spravedlnosti udělil božské pověření, aby mohl pozitivně působit na blaho lidstva, podporovat vzdělání, mír a celosvětový rozkvět a zaručit lidskou důstojnost a ochránit postavení náboženství. Světový dům spravedlnosti je pověřen uplatňováním Bahá’í učení na požadavky stále se vyvíjející společnosti a jako takový má moc vydávat zákony o záležitostech, o kterých se výslovně nezmiňují Svaté texty Víry.

Od prvních voleb v roce 1963 vede Světový dům spravedlnosti Bahá’í světové společenství, aby se účastnilo budování prosperující světové civilizace. Jak se Bahá’í společenství učí převádět Bahá’u’lláhovu vizi světového míru do reality, zajišťuje vedení Světového domu spravedlnosti jednotu jeho myšlenek a činů.

Poselství Světového domu spravedlnosti - a dopisy napsané jeho jménem - poskytují Bahá'í společenství analýzu, vizi a směr a zajišťují jednotu jeho myšlení a jednání, jak se společenství učí přenést Bahá'u'lláovu vizi pro lidstvo do skutečnosti.

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: