„Jeho sláva je příliš veliká, než aby se lidské pero či jazyk i jen v náznacích dobraly Jeho tajemství...“ — Bahá’u’lláh

 

Existuje jenom jeden Bůh. Všechna světová náboženství představují jednu neměnnou, věčnou Víru.

Progresivní přístup Bahá’í víry k lidské společnosti má svůj původ v Bahá’u’lláhově důrazu na jednotu. Pokud bychom měli Jeho učení charakterizovat jedním slovem, tím slovem by byla jednota. Ve všech Svých spisech vyzdvihoval Bahá’u’lláh důležitost a skutečnou realitu jednoty a jednotnosti. Existuje pouze jediný Bůh, stvořitel vesmíru. Všechna velká světová náboženství jsou také jedním náboženstvím. Představují lidskou odezvu na zjevení Boží vůle lidstvu prostřednictvím po sobě jdoucích Božích Poslů. Toto pochopení společného původu a účelu světových náboženství tvoří základ konceptu jednoty v Bahá’u’lláhově učení.

Pravidelná společná setkání Bahá’í věřících a přátel se nesou v neformálním duchu a bývají prodchnuta smíchem, hudbou a všeobecným pocitem radosti a sounáležitosti.

Bahá’u’lláh Své následovníky nabádal: „Úzkostlivě se starejte o potřeby doby, v níž žijete, a svá rokování zaměřte na její neodkladné záležitosti a požadavky.“ A tak se Bahá’í věřící po celém světě, jako jednotlivci i kolektivně, usilovně zapojují do života společnosti a pracují bok po boku s rozličnými skupinami, aby přispěli k pokroku hmotné i duchovní civilizace.

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: