.„Ó lidé světa! Až se Mystická holubice vznese k letu ze své Svatyně chvály a bude hledat svůj předaleký cíl, své skryté obydlí, předkládejte všechno, čemu v Knize nerozumíte, Tomu, Který vyrašil z tohoto mohutného Kmene.“
— Bahá’u’lláh (Kitáb-i-Aqdas, č. 174)

 

Súriy-i-Ghusn, citováno v knize Bahá’u’lláhův světový řád
- Bahá’u’lláhovo zřízení - ‘Abdu’l-Bahá
 
Děkuj Bohu, ó lide, za Jeho zjevení; protože vpravdě On je pro vás největší Přízní, nejdokonalejší štědrostí a Jeho prostřednictvím je oživena každá práchnivějící kost. Kdokoliv se k Němu obrátí, obrátil se k Bohu, a kdokoliv se od Něj odvrátí, odvrátil se od Mé krásy, popřel Můj Důkaz a prohřešil se proti Mně. On je Svěřenstvím Božím mezi vámi, Jeho pověřencem mezi vámi, Jeho projevem mezi vámi a Jeho zjevem mezi Jeho oblíbenými služebníky… Seslali jsme Ho v podobě lidského chrámu. Blahoslavený a posvěcený buď Bůh, Který tvoří, cokoliv si přeje skrze Své nezrušitelné, Své neomylné nařízení. Ti, kteří se připravují o stín Větve, jsou ztraceni v divočině omylu, strávil je žár světských tužeb a jsou z těch, kteří zajisté zahynou.
‘Abdu’l-Bahá ve Svaté zemi

Kitáb-i-Ahd
Vůle božského Ustanovitele Závěti je následující: Aghsánům, Afnánům a Mému Příbuzenstvu náleží povinnost, aby všichni do jednoho obrátili své tváře k Nejmocnější větvi. Zvažte to, co jsme zjevili v Naší Nejsvětější knize: „Až oceán Mé přítomnosti zmizí a Kniha zjevení bude ukončena, obraťte své tváře k Tomu, Jehož si Bůh vyvolil, Který vzešel z tohoto Odvěkého kořene.“ Předmětem tohoto posvátného verše není nikdo jiný než Nejmocnější větev (‘Abdu’l-Bahá).


Učinili jsme Tě útočištěm celého lidstva, štítem pro všechny, kteří jsou v nebesích a na zemi, tvrzí pro každého, kdo uvěřil v Boha, Nesrovnatelného, Vševědoucího. Nechť Bůh dá, aby je díky Tobě ochraňoval, obohacoval je a živil, aby Ti vnuknul to, co bude zřídlem bohatství všem stvořeným věcem, oceánem štědrosti všem lidem a úsvitem milosrdenství všem národům.
(z jedné desky, citováno v knize Bahá’u’lláhův světový řád - Bahá’u’lláhovo zřízení – ‘Abdu’l-Bahá)

 Více o tomto tématu:
Poznámka: